Restrukturyzacja małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw (gospodarstw niskotowarowych)

Pomoc ma formę bezzwrotnej premii w wysokości 60 000 zł. Przyznawana jest na restrukturyzację gospodarstw w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej w/w produktów wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów pochodzących z gospodarstwa. Wypłacana jest w dwóch ratach (pierwsza 80% i druga 20%). Nie może być przeznaczona w celu nabycia rzeczy używanych.

Beneficjenci:

Rolnicy będący osobami fizycznymi, ubezpieczeni w pełnym zakresie w KRUS, prowadzący na terytorium RP działalność rolniczą zarobkową w zakresie produkcji roślinnej bądź zwierzęcej, którzy przedłożą projekt biznesplanu dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Wymagania dotyczące gospodarstwa:

Gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 000 euro, położone na terytorium RP.

Wymagania dotyczące przyznanej premii:

Preferencje dla gospodarstw zajmujących się ekologiczną produkcją rolniczą, dla działań dotyczących więcej niż jednego etapu produkcji (przygotowanie do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia lub przetwórstwo produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa), mające na celu działania zespołowe rolników w celu dostarczania większych partii produktu. Premia może być wydatkowana na budowę lub modernizację budynków, zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń w tym sprzętu komputerowego, zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, owocujących co najmniej 5 lat, zakup lub instalację infrastruktury technicznej, zakup gruntów rolnych w części nie przekraczającej 30% premii, zakup zwierząt hodowlanych. Premia nie może zostać przyznana na zakładanie plantacji roślin wieloletnich, na cele energetyczne, hodowlę zwierząt laboratoryjnych, hodowlę ryb, psów i kotów rasowych, chowu drobiu, oraz osobom, które były w okresie funkcjonowania PROW 2007-2013 beneficjentami działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.