Znany jest kurs euro według którego będą obliczane stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich. Już wkrótce rozpocznie się wypłata zaliczek na poczet tych płatności.

 

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok. W Polsce wynosi on 4,2448złotych za euro.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2015 r. 

Rodzaje płatności bezpośrednich

Koperta finansowa na rok 2015

(euro)

Koperta finansowa na rok 2015

(zł)

Stawki płatności na rok 2015 (zł/ha lub zł/szt.)

Jednolita płatność obszarowa

1 511 186 427,10

6 414 684 145,75

453,70

Płatność za zazielenienie

1 013 581 000,00

4 302 448 628,80

304,31

Płatność dodatkowa

280 424 000,00

1 190 343 795,20

171,73

Płatność dla młodych rolników

66 621 572,90

282 795 252,65

258,97

Płatność do bydła

171 794 544,00

729 233 480,37

261,37

Płatność do krów

151 924 361,00

644 888 527,57

314,28

Płatność do owiec

4 655 850,00

19 763 152,08

116,56

Płatność do kóz

266 445,00

1 131 005,74

77,80

Płatność do roślin wysokobiałkowych

67 572 080,00

286 829 965,18

422,00

Płatność do chmielu

837 120,00

3 553 406,98

2 336,53

Płatność do ziemniaków skrobiowych

8 664 000,00

36 776 947,20

1 408,40

Płatność do buraków cukrowych

81 200 000,00

344 677 760,00

2 151,01

Płatność do pomidorów

4 212 000,00

17 879 097,60

4 340,57

Płatność do owoców miękkich

15 000 000,00

63 672 000,00

919,05

Płatność do lnu

571 200,00

2 424 629,76

414,09

Płatność do konopi włóknistych

93 000,00

394 766,40

572,49

Tytoń - grupa Virginia

23 118 750,00

98 134 470,00

4,76

Tytoń - grupa pozostałe

12 975 750,00

55 079 463,60

3,32

ARiMR będzie wypłacać zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich od 16 października

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Będą one wypłacane od 16 października do 1 grudnia 2015 r. a otrzymają je rolnicy którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Zaliczki przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.

Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:

 1. ok. 227 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
 2. ok. 86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
 3. ok. 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz
 4. ok. 460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

 

 

Producenci czarnej porzeczki mogą składać wnioski o pomoc - 600 zł / ha

 

Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego.

 

Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR, do 30 września 2015 r. na specjalnie przygotowanym przez Agencję formularzu:

 

Stawka pomocy jaką można uzyskać wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocującej w 2015 r. uprawy porzeczki czarnej.

 

Przyznawane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że  kwota udzielonego wsparcia nie może spowodować przekroczenia równowartości 15000 euro w okresie trzech lat obrotowych (tj. w bieżącym roku obrotowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych), po uwzględnieniu pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

 

Pomoc przyznawania jest w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

UWAGA - MŁODZI ROLNICY 
ARiMR ogłosiła termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 młodym rolnikom

 

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premie może się starać osoba, która:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
 • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

 

Zapisy i informacje - Centrum Edukacji i Finansów
ul. Poniatowskiego 6, tel. 605 548 413, e:mail: doradztwo@ceif.eu

___________________________________________________

Ja już jestem swoim szefem

Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierający rozwój przedsiębiorczości.

Do pozyskania nieoprocentowana pożyczka na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, studentów i absolwentów w wysokości 81 000 zł. Odsetki spłacane z budżetu Państwa. Pożyczka udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

dowiedz się więcej

______________________________________________________________________________

Wystartował nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2015.
Zapraszamy do naszych placówek:
w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 6 i Piaski, ul. Rynek 8

Osoby posiadające powyżej 15 ha gruntów rolnych, przyjmowane są bez kolejki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.
Prosimy również o przygotowanie powierzchni poszczególnych upraw, w szczególności upraw owoców miękkich (malin i truskawek), upraw roślin wysokobiałkowych i strączkowych (motylkowych) jak również powierzchni traw na gruntach rolnych i trwałych użytków zielonych.

_______________________________________________________________________________

Znany jest kurs według którego będą obliczane stawki tegorocznych dopłat bezpośrednich

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2014 rok. W Polsce wynosi on 4,1776 złotych za euro.

Planowane stawki poszczególnych płatności mogą wynieść: 

 • Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 910,87 zł/ha;
 • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1 000,39 zł/ha;
 • płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 351,69 zł/tonę;
 • płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 4,53 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 165,55 zł/tonę;
 • oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich - 1 569,76 zł/ha;
 • płatność cukrowa - 53,61 zł/tonę;
 • płatność do krów - 595,30 zł/szt.;
 • płatność do owiec - 125,32 zł/szt.;
 • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 556,37 zł/ha.

 

______________________________________________________________________________

 Centrum Edukacji i Finansów na konferencji 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej

 

W Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się konferencja  10 lat Wspólnej Polityki Rolnej. Organizatorem był krasnostawski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Otwierający obrady kierownik oddziału Andrzej Grabek witał serdecznie gości, wśród których znaleźli się m.in. senator RP Józef Zając, marszałek Sławomir Sosnowski, wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej. Naczelnik Wydziału Organizacji Szkolnictwa Departamentu Doradztwa Ministerstwa Rolnictwa Agnieszka Miszczak-Płuciennik. Obecni byli wójtowie, burmistrz Krasnegostawu i dyrektorzy szkół rolniczych z terenu powiatu. Nie zabrakło prezesów OSM i RSP Zagroda, przedstawicieli firmy Cnetrum Edukacji i Finansów a także pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz kierowników sąsiednich oddziałów ARiMR.

W bieżący mroku mija dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Okres członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej to czas intensywnych przemian i dostosowań w wielu obszarach życia społeczno–gospodarczego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało również ogromne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce – mówił Andrzej Grabek. W trakcie spotkania przedstawiono dane liczbowe mówiące m.in. o tym , że rolnicy z terenu naszego powiatu zawarli w tym czasie 772 umowy na łączną kwotę 94 661 930 zł. Natomiast w ramach płatności bezpośrednich beneficjentom z terenu naszego powiatu wypłacono łącznie kwotę 497 804 570 zł.

Te kwoty trafiły na teren powiatu i nie zostały przejedzone – mówił później marszałek Sławomir Sosnowski. One zostały zainwestowane i będą nadal procentowały. Z pewnością kupione maszyny i urządzenia będą przez wiele lat dobrze służyły rolnikom.

Starosta Janusz Szpak gratulował, tym, którzy już na początku odważyli się sięgnąć po dotacje. Dziś już wiemy, że tych pieniędzy nikt nie musi oddawać, ale wówczas trzeba było mieć odwagę. Ponadto starosta w swoim wystąpieniu podziękował, za bardzo dobrą pracę ARiMR, a przede wszystkim za dobrą współpracę wszystkich jednostek służących na co dzień rolnikom.

W trakcie konferencji wyróżniono znaczących rolników, prezesów OSM i RSP Zagroda oraz dyrektorów szkół rolniczych. Okolicznościową statuetkę otrzymał również starosta Janusz Szpak. Całą konferencję uatrakcyjniły występy kapeli z Gorzkowa oraz tancerzy z ZTL Jawor.

______________________________________________________________________________

ARiMR będzie pomagała finansowo producentom czarnych porzeczek i wiśni, a także rolnikom którzy mają kredyty bankowe


Producenci wiśni i czarnych porzeczek mogą liczyć na pomoc z ARiMR.

Tegoroczne ceny skupu czarnych porzeczek i wiśni są w tym roku bardzo niskie i nie pokrywają nawet kosztów ich produkcji . Aby zrekompensować straty producentów tych owoców wynikające z tej sytuacji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała im wsparcie. Jego wysokość wyniesie 410 zł za 1 hektar takich upraw i będzie realizowane w formie tzw. pomocy de minimis. Oznacza to, że maksymalna kwota wsparcia wypłaconego w tej formie w ciągu trzech ostatnich lat nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dzienniku Ustaw. Kiedy to nastąpi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformuje o tym i wówczas opublikuje stosowny wniosek. Trzeba będzie go złożyć do 15 października 2014 r. we właściwym biurze powiatowym Agencji ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o otrzymanej  pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat lub oświadczenie, że nie korzystało się z takiego wsparcia. Ponadto, trzeba również przedstawić oświadczenie o powierzchni, jaką zajmują w 2014 roku uprawy czarnej porzeczki i wiśni.

ARiMR pomoże również rolnikom, którzy ze względu na wprowadzenie ograniczeń handlowych, nie są w stanie spłacać zaciągniętych preferencyjnych kredytów inwestycyjnych bądź klęskowych. Chodzi o kredyty, w których spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, regulując za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Teraz rolnik będzie mógł wystąpić do banku, w którym wziął taki kredyt o zawieszenie jego spłaty nawet na dwa lata. W tym czasie ARiMR będzie regulowała za rolnika należne bankowi oprocentowanie takiego kredytu. Nie jest to pomoc bezzwrotna i rolnicy, którzy skorzystają z tej możliwości będą musieli zwrócić środki zapłacone za nich przez ARiMR  w okresie zawieszenie spłaty kredytu. Forma zwrotu będzie zależała od tego, kiedy taki kredyt został udzielony. I tak, rolnicy  którzy zaciągnęli preferencyjne kredyty z dopłatami ARiMR do ich oprocentowania do 30 kwietnia 2007 roku, będą musieli zwrócić zapłacone za nich przez Agencję odsetki, po zakończeniu okresu zawieszenia spłaty kredytu. Natomiast w przypadku rolników, którzy zaciągnęli takie kredyty po 30 kwietnia 2007 r., będzie zastosowane rozwiązanie polegające na pomniejszeniu kwoty dopłat określonych w zawartych z bankami umowach, o wartość spłaty jakiej dokonała ARiMR w okresie zawieszenia kredytu.

______________________________________________________________________________

U W A G A   R O L N I C Y ! ! !

Ruszył nabór wniosków na zalesianie gruntów rolnych
 Wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca 2014 roku

Zalesiając grunty rolne i grunty inne niż rolne możesz pozyskać:

 1. Wsparcie na zalesienie do 6 260 zł / ha
 2. Zwrot kosztów ogrodzenia uprawy leśnej 2 590 zł / ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia
 3. Premię pielęgnacyjną wypłacaną przez 5 lat od wykonania zalesienia w wysokości do 3 640 zł / ha (zalesienie na gruntach rolnych) lub do 4 330 zł / ha (zalesienie gruntów innych niż rolne)
 4. Premię zalesieniową wypłacaną przez kolejne 10 lat po zakończeniu wypłaty premii pielęgnacyjnej w wysokości 1 580 zł / ha

Zalesiając 1 ha gruntów rolnych możesz otrzymać zwrot kosztów zalesienia i ogrodzenia uprawy leśnej w wysokości do 8 850 zł oraz premię za zalesienie gruntów w wysokości do 34 000 zł (w przypadku zalesienia gruntów rolnych) lub do 37 450 zł (w przypadku zalesienia gruntów inne niż rolne) wypłacaną w ratach przez 15 lat od momentu zalesienia.

Przyjdź i sprawdź czy spełniasz warunki do objęcia programem zalesienia 2014. Wypełniamy wnioski i udzielamy wszystkich szczegółowych informacji. Tel. 605 548 413, 695 777 559, Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 6 (budynek byłego dworca PKS-u, I – piętro, wejście od strony kwiaciarni)

_______________________________________________________________________________________________

Nabór wniosków o przyznanie premi młodym rolnikom na rok 2014 rozpoczętyarimr logo

Bezzwrotna premia w wysokości 100 000 zł

Zapraszamy, przyjdź i sprawdź czy spełniasz warunki umożliwiające przyznanie pramii

________________________________________________________________________________________

 

Wypełnianie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych.  Cennik za wypełnienie wniosku obszarowego niezmienny od 5 lat. 99,87% poprawnie wypełnionych wniosków w 2013 roku.

Zapraszamy!

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

_________________________________________________________

Są już znane stawki płatności bezpośrednich za rok 2013. Dopłaty w Polsce będą przeliczane wg kursu 4,2288 zł za euro.


Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013 rok.  Kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku (wtedy wynosił 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi ok. 3,5 mld euro, tj. 14,8 mld złotych.

Wstępnie szacowane stawki płatności w roku 2013 będą wynosić:

 • Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 830,30 zł/ha;
 • uzupełniająca płatność obszarowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 139,39 zł/ha.

To oznacza, że zgodnie z powyższymi szacunkowymi stawkami, rolnik może otrzymać w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 r. 969,69 zł za hektar uprawianego zboża.

ARiMR poręczy spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów                                     z terenów wiejskich

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. Wielu studentów, którzy przyjadą na uczelnie do dużych miast, pochodzi z niezbyt zamożnych rodzin. Takim osobom może być szczególnie trudno egzystować w nowych warunkach, ponieważ nie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe swoich rodziców. Z różnych opracowań wynika, że szczególnie trudna jest sytuacja materialna rodzin studentów z terenów wiejskich. Właśnie z myślą o tych najbiedniejszych, czyli między innymi osobach z terenów wiejskich, wprowadzony został już w 1998 r. system kredytów studenckich. Ma on ułatwiać młodzieży z tych mniej zamożnych rodzin dostęp do szkolnictwa wyższego. Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polega w tym przypadku na udzielaniu poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich.
Poręczenia Agencji udzielane są do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. W 2010 r. wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki udzielania przez ARiMR poręczeń spłaty kredytów. Zgodnie z nimi Agencji może poręczyć spłatę 100% wykorzystanej kwoty kredytu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł. Poręczenia udzielane są przez Agencję bezpłatnie i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu.    
                            
                            Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie
w banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy. Aktualnie przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. powstałym z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Wnioski o kredyt studencki można składać w ww. bankach do 15 listopada każdego roku.