Młody rolnik

Ułatwienie startu młodym rolnikom

Beneficjenci:

Osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 40 lat, są obywatelami Polski, nie mają ustalonego prawa do renty lub emerytury, posiadają wykształcenie rolnicze lub zobowiążą się do jego uzupełnienia, 

nie były wcześniej właścicielami gospodarstwa rolnego i zobowiążą się do jego prowadzenia, osoby których małżonek nie prowadził działalności rolniczej, przedstawią zaakceptowany projekt biznesplanu zakładający rozwój gospodarstwa rolnego.

Wymagania dotyczące gospodarstwa:

Powierzchnia przejmowanego gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju (10,42 ha), gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie przez okres 5 lat, budynki znajdujące się w gospodarstwie nie będą stanowiły współwłasności, w gospodarstwie będą spełnione wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Wymagania dotyczące przyznanej premii

Premia w wysokości 150 000 zł musi zostać w co najmniej 70% przeznaczona na realizację inwestycji określonych w biznes planie. Wydatki mogą obejmować budowę, przebudowę lub remont budynków, zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej, zakładania lub wyposażenia sadów i plantacji wieloletnich, tworzenie infrastruktury technicznej, m.in. utwardzanie placów i dróg dojazdowych, zakup gruntów rolnych, zakup zwierząt itp. inwestycje w gospodarstwach rolnych.