Modernizacja gospodarstw rolnych


Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie wynosi do 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodych rolników
i inwestycji zbiorowych, do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych inwestycji, nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wielkość pomocy nie może przekroczyć 1 500 000 zł w przypadku operacji dotyczących produkcji prosiąt, 500 000 zł w przypadku pozostałych inwestycji, 200 000 w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich. Minimalna wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi 50 000 zł.

Beneficjenci:

Rolnik bądź grupa co najmniej dwóch rolników, prowadzący działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej bądź zwierzęcej, materiału siewnego, szkółkarskiego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych, sadownictwa z wyłączeniem chowu lub hodowli ryb.

Wymagania dotyczące gospodarstwa:

Minimalna wielkość gospodarstwa to 1 ha, kierowane przez w/w beneficjenta, w gospodarstwie prowadzona jest rachunkowość, wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 000 euro i nie jest większa niż 200 000 euro (z wyjątkiem inwestycji związanych z produkcją prosiąt i mleka krowiego).

Wymaganie dotyczące przyznania refundacji poniesionych kosztów:

Inwestycja nie może dotyczyć tego samego rodzaju kosztów kwalifikowalnych o jakie ubiegał się producent w ramach PROW  z programu Modernizacja gospodarstw rolnych.