Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc ma formę premii w wysokości do 250 000 zł, wypłacana jest w 2 ratach: pierwsza w wysokości 80% kwoty pomocy, druga w wysokości 20% jest uzależniona od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Beneficjenci:

Osoby fizyczne, ubezpieczone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym KRUS jako rolnik lub domownik rolnika, ubiegający się w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność obszarową, prowadzący gospodarstwo na terenie wiejskim, którzy przedstawią zaakceptowany przez ARiMR projekt biznesplanu dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Wymagania dotyczące gospodarstwa:

Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro, położone jest poza miastem, w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniało kryteria do przyznania Jednolitej Płatności Obszarowej.

Wymagania dotyczące przyznania premii:

Premia może zostać przeznaczona na budowę lub modernizację obiektów budowlanych, zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania i inne koszty ogólne. Za przyznaną premię zostanie utworzone co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie). Preferowane będą projekty zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu średniorocznym poza samozatrudnieniem oraz projekty realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje w zakresie prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie.